ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานเลี้ยงเกษียณ รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน และ รศ.แจ่มใส  สุวรรณศักดิ์ศรี  ในวันที่ 10 กันยายน 2555 จัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่องานว่า “สายใยอันผูกพันธ์ สู่ปัจจุบันอันภาคภูมิ” ณ โรงแรมตะวันนา