สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม (Majlis Ulama Indonesia Kota Madan North Sumartera Province) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองฮาลาลของเมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการทำงานในหน่วยงานของสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพและกิจการของประเทศไทยเพื่อความเข้าใจร่วมกันที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังได้สำรวจตลาดอาหารฮาลาลของประเทศเพื่อนบ้าน และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจวิเคาระห์และวิจัยต่อไปในอนาคต การได้ไปศึกษาดูงานในประเทศอินโดนเซียครั้งนี้ยังทำให้บุคลากรได้ศึกษาและปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (บาฮาซาอินโดนีเซีน และอังกฤษ) ผ่านการดูงานและทัศนศึกษาวัฒนธรรมของชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. 2556 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย