พลาดไม่ได้ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 สัมมนาพิเศษเรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบทบาทในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้งาน มุสลิมในแผ่นดินไทย:บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย