วันที่ 14 มิถุนายน 2553

ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

001

คณะผู้บริหารนำโดย

 • รศ. ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ ๓ จากขวา)
 • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ ๓ จากซ้าย)
 • นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ที่ ๒ จากขวา)
 • คุณนิธิวดี มานิตยกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ (เสื้อสีชมพู) กรมส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • นายกิตติพล โชติพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (เสื้อขาว) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เสื้อสีม่วง)

033

สื่อมวลชนที่ร่วมงาน ทั้งสื่อพิมพ์ และสื่อวิทยุ

043

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้กล่าวถึงกิจจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ WHASIB-Phuket 2010 และ IMT-GT Phuket Halal Expo 2010 ดังนี้

1. WHASIB-Phuket 2010 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เนื้อหาที่จะบรรยายเป็นภาคภาษาไทย :

การอบรมเครือข่ายธุรกิจฮาลาลอันดามัน

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล หะรอม และการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานทางศาสนา
 • โอกาสทางธุรกิจฮาลาลด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว อาหารและภัตตาคาร และ มาตรฐานฮาลาลเพื่อภัตตาคารและการท่องเที่ยว
 • การจัดทำร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จและการสาธิตอาหารภาคใต้ที่น่าสนใจ (ในห้องบรรยายและลานนิทรรศการ)
 • การจัดทำร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จและการสาธิตอาหารภาคใต้ที่น่าสนใจ (ในห้องบรรยายและลานนิทรรศการ)

นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ยังกล่าวเสริมอีกว่า การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะจัดหาตลาดทางด้านทะเลอันดามัน เพื่อความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง

052

2. WHASIB-Phuket 2010 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 เนื้อหาที่จะบรรยายจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ :

 • Report: Application of Halal Science and Technology for Halal Accreditation and Certification – Country’s Experiences
 • Symposium (Halal Science): Paving Way for IMT-GT as Hub of Halal Logistics and Traceability
 • Report: Integrated Halal Science and Technology for Halal Products Integrity
 • Symposium (Industry): Implication of Traditional Herbs in Halal Cosmetics Development
 • Symposium (Business): Untapped Opportunities of Halal Trade and Business in IMT-GT and ASEAN

สำหรับนักธุกิจไทย และนักธุรกิจต่างประเทศ ที่จะเจอกันในวันนั้น จะเป็นเพียงแค่แลกนามบัตรและติดต่อกันในภายหลัง

056
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับ Hal-Q ที่มีความหมายว่า Hygiene-Assurance-Liability Quality System โดยมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2542 จนกระทั่งปี 2547 ศูนย์ได้นำระบบ Halal-GMP/HACCP มาเป็นมาตราฐานของศูนย์ จนเป็นที่มาของคำว่า HAL-Q

และในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นรายการพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นมา เป็นการประชุมร่วมกันในประเทศสมาชิก สำหรับการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์และการตรวจสอบย้อนกลับฮาลาล(e-HAL-Q Value Chain : Halal Logistics and Traceability Systems)

066

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2553 บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน

10.00 – 23.00 IMT-GT Phuket Halal Expo & Thai Muslims Cultural Fair งานแสดงสินค้า และการละเล่นพื้นเมือง

งานนี้จะขายสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดทางด้านทะเลอันดามันซึ่งเรามีศักยภาพอยู่แล้วเป็นแรงขับดัน

068

071