​ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ“สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลแก่สตรีมุสลิม” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านศาสนบัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม มาตรฐานอาหารฮาลาล และกระบวนการรับรองฮาลาล เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความตระหนักในการจัดเตรียมวัตถุดิบ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องรวมถึงการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

​ในการจัดงานในครั้งนี้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การใช้หลักฮาลาลสู่จริยธรรมของการดำเนินชีวิตสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้” และยังมีกิจกรรม Workshop “องค์กรสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักการฮาลาลแต่ละจังหวัด” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมและรับฟัง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสตรีมุสลิม 15 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรี ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปจำนวนมากกว่า 600 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง