ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค.58 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้นำศาสนาอิสลามมาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1436 กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งเป็นงานราชพิธี เพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอน จริยวัตรของท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมีคำขวัญว่า “นบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาคุณภาพ “ฮาลาล” ผู้รังสรรค์รากฐานงาน “วิทยาศาสตร์” ซึ่งงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติสดุดีท่านนบี มูฮำมัด (ซ.ล.) เผยแพร่ชีวประวัติ และจริยวัตรของท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ อีกทั้งให้พสกนิกรชาวไทยมุสิลมได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ภพ และเพื่อจัดการคัดเลือกกอรี ชายและหญิง เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบกอรีระหว่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย