เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สมาพันธ์การค้าฮาลาลอาเซียน(AHTA) เข้าประชุมและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีคุณมนูญ รามบุตร ตัวแทนจาก AHTA เป็นประธานในการประชุม การสนทนาครั้งนี้เริ่มด้วยการแนะนำธุรกิจของตนเอง เรียนรู้ปัญหาของแต่ละฝ่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถึงสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า และมีแผนที่จะเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สินค้า บริการ ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ที่สำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี และอยากให้มีการจัดประชุมแบบนี้ขึ้นอีกในครั้งต่อไป สุดท้ายได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอาหารฮาลาล