วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณสมพล รัตนาภิบาล คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผอ. นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้ต้อนรับผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถานบันฮาลาล ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และคณะ

ซึ่งในการนี้ทางสถานบันฮาลาลขอเข้าพบเพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านฮาลาล อีกทั้งฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานบันฮาลาลคนใหม่จึงได้ขอคำแนะนำในด้านการบริหารงานจากรศ.ดร.วินัย และตอนท้ายได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ของศวฮ.อีกด้วย