เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะศ์วโรปการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักการบริหาร รุ่นที่ 6 จากประเทศเพื่อนบ้าน จึงจัดให้วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้บริหารด้านงานบุคคล ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านการอาหารฮาลาล  แนวทางในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และหลักการอาหารฮาลาลตามหลักของศาสนาอิสลาม