เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ Aljazeera Channel ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อเรื่องของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

DSC_0007

คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

DSC_0006

ผศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน Mr.Paul Ng – General Manager

DSC_0017

Mr. Henri Tan – Director นางสาวสุภาพร เจเจือ และนางสาวบุศรา ขำเจริญ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ฯ