สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศบรูไน (Radio Television Bruni – RTB) เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และนำสื่อมวลชน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ สบู่ดิน ในการชำระล้างสิ่งสกปรก (นญีส) ตามหลักการศาสนาอิสลาม และการสาธิตนวัตกรรม (Q R code) เพื่อดูข้อมูลการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการร่วมงานกับสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.) โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สมฮท. ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับบทบาทหน้่าที่ ของสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และการร่วมงานกับศูนย์ฯ เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-12