เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ทางสถานนีโทรทัศน์ Voice TV เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ เกียวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อแก้ปัญหาความทั่วถึงของอาหารฮาลาลในประเทศไทย ในการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าว จะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของช่วง ASEAN School ในข่าว Voice News เวลา 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555