เมื่อวันจันทรที่ 21 ต.ค. 2556 ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทน ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงค์บุญสิน ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๐๕๕๘๙/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในภาระหน้าที่ด้านวิจัย กับให้มีอำนาจสั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ในการกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและอื่นๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งรองอธิการบดีได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้บุคลากรจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปได้รู้จักดียิ่งขึ้น