ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศ โดยมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยตาม Platform ที่สำคัญของประเทศ                                                ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ร่วมการเสวนา ชี้แนะแนวทางในการกระบวนการและการสนับสนุนนวัตกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศของกระทรวงฯ                                                                                                                                                       ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ได้มีการแบ่งโครงสร้างการทำงานในกระทรวงฯ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
– หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและกรอบงบประมาณ ววน.
– หน่วยงานด้านการให้ทุน
– หน่วยงานที่ทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                           – หน่วยงานด้านมาตรวิทยามาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
– หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์

โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้
– ด้านการพัฒนาสังคมและสถาบันความรู้
– ด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
– การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
– การวิจัยและสรัางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

ซึ่งจากแผนการเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ดังที่กล่าวมานี้ จะทำให้ทางศูนย์ฯ ได้จัดกระบวนการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ให้สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป