ส่วนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาสำหรับบุคคลทั่วไป (Java for Non-programmer) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA และพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมมืออาชีพ ระหว่างวันพฤหัสบดี, ศุกร์และเสาร์ที่ 23,24,25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิ

จัย จุฬาลงกรณ์