ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจาก National Institute of Food Science and Technology (NIFSAT), University of Agriculture Faisalabad ประเทศปากีสถาน ให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Emerging Issues in Nutrition and Food Safety” ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร. บรรจง ไวทยเมธา รองผอ.ศวฮ. และรับผิดชอบ ศวฮ.สำนักงานปัตตานี ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Spiritual safety of Halal foods with complexity of manufacturing process” (ความปลอดภัยด้านจิตวิญญาณของอาหารฮาลาลภายใต้ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน)

ดร.บรรจง ได้ทำการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของ ศวฮ. ในฐานะหน่วยงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ผ่านการตรวจวิเคราะห์สารหะรอมด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และงานวิจัยนวัตกรรมฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการเน้นถึงระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล HAL-Q ในฐานะนวัตกรรมด้านการมาตรฐานฮาลาลของ ศวฮ. เพื่อการผลิตอาหารที่ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งหะรอมและอันตรายตามระบบ HACCP เพื่อสนับสนุนรับรองตราฮาลาลจาก สกอท. โดยสมบูรณ์ พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยาฮาลาล วันมูหะมัดนอร์ มะทา และความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรในประเทศไทย คือ ศวฮ. สกอท. และ สมฮท. เพื่อรับประกันความปลอดภัยทั้งด้านคุณภาพและจิตวิญญาณแก่มุสลิมทุกคน

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการบรรยายทั้งหมด 3 วัน โดยวิทยากรมากกกว่า 60 คน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาเอก นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและเจ้าของกิจการ