หอการค้าไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติให้กับภาคธุรกิจนับแสนรายทั่วประเทศไทยได้จัดงานฉลองครบรอบ 80 ปีอย่างยิ่งใหญ่โดยนำภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทยรวม 80 แห่งพร้อมร้านค้าระดับนำนับร้อยแห่งนำเสนอกิจกรรมในงานมหกรรมแสดงสินค้าหอการค้าไทยหรือ  TCC Expo 2012 เต็มพื้นที่ 60,000 ตารางเมตรของอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี แปดวันเต็มระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2555 หัวข้อการจัดงานคือ “ที่สุดแห่งสยาม”  และในงานนี้เอง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำฮาลาลประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติ

ในงานดังกล่าวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจัดพาวิลเลียนฮาลาลเป็นรูปอาคารสไตล์อิสลามสูง 5 เมตรเต็มพื้นที่ 129 ตารางเมตรแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “ฮาลาลประเทศไทย ที่หนึ่งในโลก” แบ่งอาคารเป็นสามส่วนโดยพื้นที่กลางแสดงเรื่องราวของฮาลาลประเทศไทย ด้านซ้ายมือแสดงกิจกรรม “ศาสนารับรอง” โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนขวามือแสดงกิจการ “วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงถึงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการผลักดันฮาลาลประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในโลกตามแนวคิด “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ (Religion Certifies, Halal Science Supports) แสดงออกให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายศาสนาและฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่จะทำงานร่วมกันผลักดันงานตามวิสัยทัศน์นี้ให้สำเร็จ

ทั้งนี้นับแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ” นับเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทผลักดันฮาลาลประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์เพื่อดึงผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฮาลาลในโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐให้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

นิทรรศการในงานเอ็กซ์โปดังกล่าวนำเสนอประวัติความเป็นมาของการรับรองฮาลาลในประเทศไทย เหตุผลที่สถานประกอบการควรได้รับการรับรองฮาลาล ทั้งชี้แจงว่าเหตุใดฮาลาลประเทศไทยจึงเป็นที่หนึ่งในโลก มีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการรับรองฮาลาลประเทศไทย บทบาทของฝ่ายวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฮาลาลประเทศไทย มีการนำผลิตภัณฑ์อาหารส่วนหนึ่งจากจำนวน 65,000 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลมาแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงฮาลาลบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพัฒนาขึ้นนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ทดลองอ่านผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย นับเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการพัฒนาบาร์โค้ดให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาล