เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553  ดร. บรรจง ไวทยเมธา รอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “Halal Products : Best Opportunities for Thailand and Malaysia”  เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย – มาเลเซีย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการหารือธุรกิจระหว่างเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาเลเซียได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในไทย ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนากว่า 300 คน

 

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ Halal Industry Development Corporation (HDC) จากประเทศมาเลเซีย ณ ห้องแกรนบอลรูมชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา