ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมทางวิชาการ

 เรื่อง

 “ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มความเชื่อ”

 

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยขยายตัวโตขึ้นอย่างต่อเนืองทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากคนไทยมีความห่วงใยในสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดมากขึ้น การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งผลให้มีผู้สนใจประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม โดยเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายมากขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมกลุ่มนี้ จำนวนหนุ่งให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่ผู้บริโภคอย่างไม่ถูกต้องเพียงเพื่อต้องการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีจำนวนไม่น้อยที่กระทำจากความไม่รู้

 

ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ ส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ความสนใจต่อตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น กลุ่มที่กล่าวถึงนี้เป็นประเภทที่มีส่วนแบ่งในตลาดค่อนข้างสูง ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคมุสลิมที่ประสงค์จะใช้เฉพาะอาหารฮาลาล กลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติที่หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคในกลุ่มวัฒนธรรมความเชื่ออื่นๆ ความรู้ที่ถูกต้องด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์จึงไม่เพียงพอ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นต้องมีความรู้ด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่พร้อมกันไปด้วย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและคณะสหเวชศาสตร์มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นเวลานาน ทั้งสองสถาบันเล็งเห็นว่าผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมจำเป็นต้องมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างถูกต้องควบคู่กับความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในรูปของอาหารมิใช่ยาและเพื่อการป้องกันมิใช่เพื่อการรักษาโรค นอกจากยังควรมีความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จึงจัดโครงการอบรมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นเพื่อที่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประสงค์จะมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและต้องการจำหน่ายอาหารแก่ผู้บริโภคทั่วไปและเฉพาะกลุ่มความเชื่อจะได้มีความรู้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความเข้าใจงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกันไปด้วย

 

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 และ 14-15 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีนักธุรกิจแอมเวย์และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 150 คน โดยโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมปฏิบัติการ: กายวิภาคศาสตร์ การตรวจสุขภาพ  และมีการทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย