ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเชิญจากสถานทูตไทย ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสลาม ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเป็นส่วนหนึ่งของ Thai pavilion ในงาน Brunei International Halal Products Expo ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดที่ International Conference Center กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสลาม ในระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2553 โดยมี รศ.ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า และ ผศ. ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้เดินทางไปร่วมแสดงนิทรรศการ งานนี้ได้รับความสนใจจากราชวงศ์และชาวบรูไนฯเป็นอย่างมาก โดยพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯทรงเสด็จเปิดงานด้วยพระองค์เอง ทรงเสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรการในส่วนต่างๆเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมง ในส่วนนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทรงสอบถามเกี่ยวกับผลิคภัณฑ์สบู่ดินของศูนย์ฯด้วยความสนพระทัย งานนี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าชมประมาณ 50,000 คนซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า และ ผศ. ดร.บรรจง ไวทยเมธา ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมใน The 5th International Halal Market Conference ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ซึ่งจัดคู่ขนานกันอีกด้วย