ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม กรณีปลอมปนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์จากจระเข้ (เนื้อ เลือด น้ำมัน )
ศ.นสพ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตคณบดี คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นำผู้ประกอบการ บริษัทปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ขนาดใหญ่ มีจระเข้มากกว่า 10,000 ตัว เลี้ยงเพื่อขายเชิงพาณิชย์ มีทั้งสินค้าบริโภคแ ื ละอุปโภค
นายแพทย์ ปัญญา ยังประภากร ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาฟาร์ม ได้เล่าว่าเนื้อจระเข้ ที่ทางบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน หรือฮ่องกง เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยผสมเนื้อสัตว์อื่นที่ราคาถูก โดยทางบริษัทฯ มีข้อสัณนิษฐาน ว่า อาจเป็นเนื้อไก่ เนื้องู เนื้อปลา รวมถึงเนื้อตัวเงินตัวทอง ในการนี้จึงมาขอความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิค เพื่อตรวจสอบการปลอมปนดังกล่าวฯ
โดยทีมหน่วยปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมชีววิทยาระดับโมเลกุลฮาลาล (HMBI) ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าหน่วย ได้เสนอ เทคนิค Multiplex HRMA ซึ่งเป็นเทคนิคทาง DNA สามารถตรวจสอบสัตว์ได้ที่ละหลายๆ ชนิดพร้อมกัน ซึ่งเหมาะสมกับงานทางห้องปฎิบัติการ นอกจากนั้น ยังจะพัฒนาต่อยอดเป็นเทคนิค Strip test เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจหน้างาน แบบ Onsite Detection
ซึ่งทางศวฮ. จะเขียนโครงร่างวิจัย งานดังกล่าว เพื่อของบประมานสนับสนุนกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก ต่อไป
ถ้างานวิจัยดังกล่าวสำเร็จจะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ และส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม กรณีปลอมปนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์จากจระเข้ (เนื้อ เลือด น้ำมัน )
ศ.นสพ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตคณบดี คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นำผู้ประกอบการ บริษัทปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ขนาดใหญ่ มีจระเข้มากกว่า 10,000 ตัว เลี้ยงเพื่อขายเชิงพาณิชย์ มีทั้งสินค้าบริโภคแ ื ละอุปโภค
นายแพทย์ ปัญญา ยังประภากร ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาฟาร์ม ได้เล่าว่าเนื้อจระเข้ ที่ทางบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน หรือฮ่องกง เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยผสมเนื้อสัตว์อื่นที่ราคาถูก โดยทางบริษัทฯ มีข้อสัณนิษฐาน ว่า อาจเป็นเนื้อไก่ เนื้องู เนื้อปลา รวมถึงเนื้อตัวเงินตัวทอง ในการนี้จึงมาขอความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิค เพื่อตรวจสอบการปลอมปนดังกล่าวฯ
โดยทีมหน่วยปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมชีววิทยาระดับโมเลกุลฮาลาล (HMBI) ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าหน่วย ได้เสนอ เทคนิค Multiplex HRMA ซึ่งเป็นเทคนิคทาง DNA สามารถตรวจสอบสัตว์ได้ที่ละหลายๆ ชนิดพร้อมกัน ซึ่งเหมาะสมกับงานทางห้องปฎิบัติการ นอกจากนั้น ยังจะพัฒนาต่อยอดเป็นเทคนิค Strip test เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจหน้างาน แบบ Onsite Detection
ซึ่งทางศวฮ. จะเขียนโครงร่างวิจัย งานดังกล่าว เพื่อของบประมานสนับสนุนกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก ต่อไป
ถ้างานวิจัยดังกล่าวสำเร็จจะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ และส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมวิจัยแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม กรณีปลอมปนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์จากจระเข้ (เนื้อ เลือด น้ำมัน )
ศ.นสพ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตคณบดี คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นำผู้ประกอบการ บริษัทปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ขนาดใหญ่ มีจระเข้มากกว่า 10,000 ตัว เลี้ยงเพื่อขายเชิงพาณิชย์ มีทั้งสินค้าบริโภคแ ื ละอุปโภค
นายแพทย์ ปัญญา ยังประภากร ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาฟาร์ม ได้เล่าว่าเนื้อจระเข้ ที่ทางบริษัทส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน หรือฮ่องกง เมื่อผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยผสมเนื้อสัตว์อื่นที่ราคาถูก โดยทางบริษัทฯ มีข้อสัณนิษฐาน ว่า อาจเป็นเนื้อไก่ เนื้องู เนื้อปลา รวมถึงเนื้อตัวเงินตัวทอง ในการนี้จึงมาขอความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิค เพื่อตรวจสอบการปลอมปนดังกล่าวฯ
โดยทีมหน่วยปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมชีววิทยาระดับโมเลกุลฮาลาล (HMBI) ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าหน่วย ได้เสนอ เทคนิค Multiplex HRMA ซึ่งเป็นเทคนิคทาง DNA สามารถตรวจสอบสัตว์ได้ที่ละหลายๆ ชนิดพร้อมกัน ซึ่งเหมาะสมกับงานทางห้องปฎิบัติการ นอกจากนั้น ยังจะพัฒนาต่อยอดเป็นเทคนิค Strip test เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจหน้างาน แบบ Onsite Detection
ซึ่งทางศวฮ. จะเขียนโครงร่างวิจัย งานดังกล่าว เพื่อของบประมานสนับสนุนกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก ต่อไป
ถ้างานวิจัยดังกล่าวสำเร็จจะถือว่าเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ และส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น