BIHAP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯฮาลาล

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการในศาสนาอิสลาม ผู้คนทั่วไปมักรู้จัก ผลิตภัณฑ์ ฮาลาลในรูปแบบ        ของอาหาร แต่ในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องอุปโภค เสื้อผ้า เครื่องหนัง รวมถึงงานด้านบริการด้านต่างๆ เช่น  ภัตตคาร โรงแรม โรงเรียนสถานพยาบาล สถาบันการเงิน สถานประกอบการบริการสปา กิจการนำเข้าส่งออก ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดหากไม่ขัดแย้งกับ    หลักการในศาสนาอิสลาม ย่อมสามารถจัดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการฮาลาลได้ทั้งสิ้น ในกรณีของผลิภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด นิยมเรียกกันทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

ความเป็นมา

จากความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งดูแลรับผิดชอบและดำเนินการโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (The Halal Science Center) และคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มีการจัดตั้งขึ้นนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

  Z

  เป็นศูนย์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ

  ผลิตภัณ์และบริการฮาลาล เพื่อการส่งออกและเป็นศูนย์กลางงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมฮาลาลให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

  พันธกิจ (Mission)

   Z

   วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

   ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการใหม่

   Z

   ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี

   และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเองในด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลเพื่อการส่งออก

   Z

   ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ

   ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลเพื่อการส่งออก

   Z

   พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่

   ที่มีพื้นฐานความรู้ในเชิงวิชาการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ฮาลาลเพื่อการส่งออก