วันพุูธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ช่วงเช้ามีการอบรมในหัวข้อ “บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม” และในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์อิสลาม” โดยอาจารย์สมหมาย ดิเจริญ “ฮาลาลประเทศไทยกับการส่งออก” โดย ดร.สมชาย ดิเจริญ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 175 คน