วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ S. Montevirgen, Elsa M. Falco, Norli Aidasani and Bienvenido Flores จาก the Industrial Technology Development Institute, Food Processing Division, Department of Science and Technology of the Philippines โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศวฮ. และสนใจที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกและศึกษาดูงานกับทางศวฮ. รวมไปถึงการส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงสินค้าฮาลาล หรือ Thailand Halal Assembly อีกด้วย

ทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งมีนางสาวเฉลิมศรี ฉายัษฐิต และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ของศวฮ.