วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri (UIN)  Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานศูนย์ฯ และนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ