ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ ได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในกิจกรรมสัปดาห์ฮาลาล หะรอม ที่ทางโรงเรียนจิตต์ภักดีได้จัดขึ้น โดยมีนักเรียนมุสลิมมะฮ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ ศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้ศาสนาอิสลามดารุตตักวา