วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 3 โถงอาคารจามจุรี 4 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งตัวแทนจากศวฮ.ได้ร่วมปลูกต้นพลับพลึง รวมกันกว่า 30 ต้น ณ พื้นที่บริเวณหลังอาคารจามจุรี 4 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในจุฬาฯ ด้วยความสนใจและสนุกสนาน