วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ และคณะทำงาน นางสาวจัสมิน มณี และนางสาวอังสนา อายุเคน เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 26 จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

โดยพูดถึงการพัฒนาเข้าสู่ Innovation Area ซึ่งเร่งผลักดันเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ผ่านช่องทาง Smart Application เพื่อสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอโครงการใหม่คือ Halal Block-chain และ HAL Plus ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม