เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.
นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award) รอบสัมภาษณ์ ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM
โดยมีนางสาวณัฐิญา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม (แทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เป็นประธานในประชุม และมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นางสาวอินทิรา สุขสุโฉม ผู้แทนสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
ในการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 8 บริษัท แบ่งตามขนาดได้แก่
1. บริษัทขนาดเล็ก (S) จำนวน 3 บริษัท
2. บริษัทขนาดกลาง (M) จำนวน 1 บริษัท
3. บริษัทขนาดใหญ่ (L) จำนวน 4 บริษัท
โดยที่แต่ละบริษัท ต้องได้รับคะแนนจากการสัมภาษณ์อย่างน้อยร้อยละ 70, 75 และ 80 ตามลำดับ ถึงจะผ่านเข้ารอบถัดไป