เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักการวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมนโยบายต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลและการส่งเสริมสินค้าฮาลาลนานาชาติให้เป็นส่วนหนึ่งเชิงเศรษฐกิจ ณ เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในการประชุมครั้งนี้ นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยและพัฒนางานด้านฮาลาล เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย อินโดนีเซีย ให้เกิดการพัฒนากิจการฮาลาล และสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของอุตสาหกรรมฮาลาล ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการยอมรับในระดับชาติ

 

นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

ภาพซ้าย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยและพัฒนางานด้านฮาลาล เข้าร่วมประชุม ภาพขวา นักข่าวจากประเทศอินโดนีเซีย สัมภาษณ์เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย