วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  20.20 น. คณะทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และนางสาวเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย ได้เดินทางถึงสนามบิน Hanoi International (Noi Bai) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังเดินทางเพื่อเข้าพักที่ Halais Hotel เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม ASEAN working group on Halal food ครั้งที่ 15 ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภายใต้ประชาคมอาเซียน ASEAN secretariat ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา บรูไน และ อินโดนีเซีย โดยผู้แทนจากหน่วยงานประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนามาตรฐานฮาลาล และการรับรองอาหารฮาลาลของอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

สำหรับการประชุมช่วงเช้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม ประกอบด้วยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับฮาลาลของแต่ละประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา แต่ละประเทศได้รายงานถึงความก้าวหน้าในเรื่องการรับรองฮาลาล รวมถึงมาตรฐานฮาลาล ทั้งทางด้านอาหาร, Pharmaceutical products, Cosmetic ความก้าวหน้าด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งงาน conference ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 ของแต่ละประเทศ

เวลา 13.30 น. การประชุม ASEAN Working Group on Halal Food ครั้งที่ 15 เริ่มต้นด้วยการรายงาน activity ของความร่วมมือ MABIMS และ BIMP-EAGA ของประเทศ บรูไนดารุสลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ หลังจากนั้นได้มีการประชุมพิจารณาแก้ไขร่างเอกสาร ASEAN General Guidelines on Halal Food ซึ่งในแต่ละประเทศได้มีการเสนอให้แก้ไขในหลายๆ ประเด็น เช่น Normative references, การอ้างอิงมาตรฐาน Codex ที่ถูกต้อง, การยกเลิกการยกตัวอย่าง Halal animals, ประเด็นความปลอดภัยของ Genetically modified food (GMF) หรือ Genetically modified organisms (GMO), การห้ามการเปิดเครื่องบันทึกเสียงในการกล่าวพระนามอัลลอฮ, ประเด็นการไม่ยอมรับการเชือดด้วย Mechanical Slaughter, การห้ามใช้ Substances ที่ได้จาก non-halal animals และ แก้ไข wording ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน หลังจากประชุมแก้ไขร่าง ASEAN General Guidelines on Halal Food เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำเสนอให้กับ  Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

เวลา 16.30 น. ต่อด้วยการประชุมพิจารณาแก้ไขร่างเอกสาร Guidelines for Bodies Providing Halal Certification ซึ่งในประเทศไทยได้มีข้อเสนอให้จัดทำเป็น Certification Scheme ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกก่อนที่จะจัดทำเป็น Guidelines for Bodies Providing Halal Certification ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้จัดทำ Proposal สำหรับ Certification Scheme เพื่อนำเสนอที่ประชุม AWGHF ในครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปิดประชุมเวลา 17.20 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 การประชุม ASEAN Working Group on Halal Food ครั้งที่ 15 เริ่มต้นขึ้นเวลา 9.00 น.  มาเลเซียได้รับหน้าที่ในการจัด Training programs  สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอการ Training ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17-27 กันยายน 2019 ได้แก่ Training Program on Halal Standards and Conformance Infrastructure for ASEAN and OIC Countries นอกจากนี้ยังมี Halal Industry Training programs ประกอบไปด้วย Halal Slaughter man Training Modules, Halal Certification Body Training Modules, Halal Supervisor Training Modules and Halal Crew Training Modules ซึ่งแต่ละประเทศสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วม training ได้

การติดตามความคืบหน้าของการจัดทำเว็บไซต์ ASEAN Halal food website ที่จะเป็นฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทย (มกอช.) ได้รับหน้าที่ lead country ในการพัฒนาเว็บไซต์ ในเรื่องนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอ ASEAN Halal food website โดยเข้าไปที่ www.afsn.net จากนั้นเข้าไปที่ banner link ของ ASEAN Halal Food ซึ่งจะพบกับข้อมูลอัพเดตทั้ง web link องค์กรต่างๆ ในแต่ละประเทศ ข้อมูลข่าวสารอัพเดตต่างๆ ของประเทศสมาชิก ASEAN ในเรื่องของ List of focal point, list of certify bodies, List of Competent Authorities, List of Accreditation และ Exchange of Halal Food  Information ซึ่งประเทศไทยได้ขอให้ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลต่างๆมาให้คณะทำงาน เพื่อที่จะมีการอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

เวลา 11.00 น. น.ส.เกษิณี เกตุเลขา ผู้แทนประเทศไทยกล่าวถึงความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร ฮาลาลของประเทศไทย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกล่าวถึงการที่ไทยได้เข้าร่วมประชุม OIC SMIIC และได้เข้าเป็นคณะทำงานเรื่อง Halal Food additive ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้แทนแต่ละประเทศอัพเดตรายการวัตถุเจือปนอาหารเพื่อส่งให้ประเทศไทยในการนำขึ้นเว็บไซด์เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของอาเซียนต่อไป