วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าทำการตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอิรฟัน แวหะมะ ทีมผู้ตรวจประเมิน นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ และ Miss Ummu Nazirah Binti Roslan พร้อมด้วยนางสาวอาอิซะฮ์ จุนเด็น และนางสาวณัฐกานต์ ล้ำประเสริฐ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยมีขอบข่ายในการวางระบบดังนี้ Frozen seafood product, Konjac product, Bakery product และ Vegetable product รวมทั้งสิ้นกว่า 100 รายการ โรงงานผลิตที่ตั้ง ณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีพนักงานทั้งหมด ประมาณ 720 คน ซึ่งมีกำลังการผลิต 10 ตัน/วัน บริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดในไทย 30% และต่างประเทศ 70% (EU & USA) ทั้งนี้บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการวางระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่ออายุระบบ HAL-Q มาโดยตลอด