ระหว่างวันที่19–24 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สิ่งต้องห้ามทางศาสนาที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์ฯ จึงได้ร่วมกับทางบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่อง Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล” ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่อง UHPLC เทคโนโลยีของ Liquid chromatography รุ่น Nexera ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบัน ในงานวิจัยทางด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Shimadzu จำกัด

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12