วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี และนายอรรถกานต์ ใจเฉื่อย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562” สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวจะเป็นการการประชุมชี้แจงกิจกรรม การสํารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และอบรมแนวทางการจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โครงการครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 107 อาคารเคมี2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย