เมื่อวันจันทร์​ ที่​ 19 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ. ด้านการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ศวฮ คณะทำงานด้าน HAPAS เข้าร่วมการประชุม 1st Meeting of Task Force on Implementation Blueprint (IB) 2022-2026 ภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT ผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมนี้เป็นการประชุมหารือถึงผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนงาน IMT-GT ของคณะทำงานแต่ละสาขาทั้งสามประเทศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป