Logo-Pack

 

ศวฮ.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย”

ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางสาวมาริสา มารแพ้  นางสาวนัสรีน โซ๊ะลี เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย” ในโครงการแนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาหารไทยที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลการบริโภคอาหารและโภชนาการของนักกีฬาจากตัวแทนสมาคมกีฬาต่างๆ 27แห่ง เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อนำไปสู่การจัดทำ”หนังสืออาหารไทยเพื่อนักกีฬา” ดำเนินการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ รวม 9 คน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน

 

ภาพบรรยากาศ : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย”ในโครงการแนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย