รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ( ศวฮ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ซึ่งจัดภายในกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมและสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการ ศวฮ. มอบหมายให้ นายสมพล รัตนาภิบาล      ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ( ศวฮ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ซึ่งจัดภายในกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมและสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการ ศวฮ. มอบหมายให้ นายสมพล รัตนาภิบาล      ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ( ศวฮ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ซึ่งจัดภายในกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมและสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการ ศวฮ. มอบหมายให้ นายสมพล รัตนาภิบาล      ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป