วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกุล และคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะ kemen terian agama republican Indonesia , Direktorat jenderal pendidikan Islam , Jakarta รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ท่าน เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยยกย่องว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนั้นมีเครื่องมือที่พร้อมและดี เป็นอันดับต้นๆของโลก รวมถึง รศ.ดร.วินัย ได้นำคณะเยี่ยมชมสำนักงานฯ อีกทั้ง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้า หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง นางสาวซูไวบ๊ะ สุหลง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมสำนักงานและห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11-13