ในระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2562 ได้จัดประชุมโครงการทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาล การประชุมครั้งนี้ จัดที่โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จ.สมุทรสาคร มีนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม 28 คน โดยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ปี 2562 ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ได้แก่

มาตรฐานเครื่องสำอาง

มาตรฐานการท่องเที่ยว

มาตรฐานอาหารฮาลาล (ฉบับปรับปรุง)

มาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน

มาตรฐานการจัดการ

มาตรฐานการชำระล้าง

มาตรฐานการผลิตสบู่ดิน

ซึ่งนำมาตรฐานประเทศไทย พรบ.ประกาศกระทรวงฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้น มาบูรณาการกับมาตรฐานต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน SMIIC มาตรฐานมาเลเซีย มาตรฐาน UAE เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นร่างมาตรฐานของประเทศไทยโดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปพิจารณาต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา (อีหม่ามในโครงการ) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ช่วง HALAL SCI WEEK ต่อไป