โครงการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาล ประเทศไทยที่หนึ่งในโลก

Thailand Diamond Halal ตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ

ในงานแสดงสินค้า Guangzhou International Food &Ingredients Fair (GIFMS 2015)”

ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2558
ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยประจำประเทศจีน เพื่อเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับองค์กรศาสนาอิสลามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน จัดคูหาจัดนิทรรศการส่งเสริมการตลาดปละประชาสัมพันธ์ธุรกิจฮาลาลโดยจัด Thailand Halal Exhibition รูปแบบ Thailand Halal Pavilion ในงานแสดงสินค้า Guangzhou International Food &Ingredients Fair (GIFMS 2015) ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ “โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ธุรกิจฮาลาลพร้อมทั้งแสดงศักยภาพฮาลาล ประเทศไทยที่หนึ่งในโลก Thailand Diamond Halal ตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ ในงานแสดงสินค้า Guangzhou International Food &Ingredients Fair (GIFMS 2015)”

 

ประเทศจีน ในฐานะหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญและเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้จีนยังเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่และมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโดยทางรัฐบาลจีนได้เชิญ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Halal Exhibition รูปแบบ Thailand Halal Pavilion ในงานแสดงสินค้า Guangzhou International Food &Ingredients Fair (GIFMS 2015) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมศึกษาข้อมูลด้านธุรกิจอาหารฮาลาลที่จะเป็นประโยชน์ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการฮาลาลของประเทศจีน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลต่อไป