ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
SMIIC FORUM 2015: Standardization and Conformity Assessment on Halal Issues

ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) เข้าร่วมเป็นผู้บรรยาย (speaker) ในหัวข้อ “Conformity assessment Activities” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ SMIIC FORUM 2015 : Standardization and Conformity Assessment on Halal Issues ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบหมายให้นางสาวเกษิณี เกตุเลขา และนางสาวนูรียะห์ อุเซ็ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ “Conformity assessment Activities” การมาตรฐานฮาลาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาล โดยที่มีมาตรฐานและขอบข่ายเป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล นอกจากนี้การกำหนดมาตรฐานฮาลยังนำไปสดู่การวางแนวทางการบังคับใช้ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจฮาลาลและผู้บริโภค

 

IMG_6405

นางสาวเกษิณี เกตุเลขา บรรยายในหัวข้อ “Conformity assessment Activities”
การมาตรฐานฮาลาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมฮาลาล