เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีมจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ชิงชัยใน 17 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ

โดยในปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รางวัล 2 รางวัล ได้แก่
– ผลการประกวดพิธีเปิดกีฬาบุคลากร จำนวนผู้ร่วมขบวนพาเหรดไม่เกิน 60 คน มีทั้งหมด 5 รางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
  5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ สถาบันภาษา

 

– ผลการประกวดพิธีเปิดกีฬาบุคลากร ประเภทผู้ถือป้าย นำขบวนพาเหรด มีทั้งหมด 5 รางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ คุณสุปราณี ร้านจันทร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ น.ส.เกษรา ขุนทองจันทร์
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล น.ส.อรุณี เพ็ชร์วัฒนา
  4. รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ น.ส.มนัสชยา ชนะประเสริฐ
  5. รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ น.ส.สมฤทัย ผดุงผล

 

นางสาวอรุณี เพ็รช์วัฒนา (ถือป้าย) และนายไพศาล มะดิง (ถือธง) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ภาพบรรยากาศการเปิดพิธี โดย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีมจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เป็นประธาน