เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้เกียรติรับเชิญจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านโภชนาศาสตร์และการอาหาร ที่จะเกิดแก่บุคลากรที่เกี่ยงข้อง ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับงานวิจัยในด้านโภชนาการ อีกทั้งการเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกิจการฮาลาลและวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งพัฒนาฮาลาลประเทศไทย ให้มีความก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ” ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพฮาลาลประเทศไทย ในการผลักดัน “ฮาลาลประเทศไทย ที่หนึ่งในโลก” (Thailand’s Halal-World’s Number One) โดยในงานนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอางฮาลาลตัวใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจากดินขาวคาโอลินที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดเทียนดำ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Halal Asembly 2015 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ให้แก่นักวิชาการ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อเข้าร่วมงานด้วย