วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาลขึ้น ณ ห้องประชุม SILK 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้เข้าฟังเป็นผู้ประกอบ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสทางการค้าและกลยุทธ์เชิงรุกนำเครื่องสำอางฮาลาลไทยบุกตลาดโลก” โดยคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. และ หัวข้อ “ผลักดันธุรกิจฮาลาลไทยด้วยตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้ (1) คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์ Tough & Tumble (TT) (2) คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศวฮ. และ (3) คุณเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย ศวฮ.

คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ได้แนะนำเรื่องของ SME ที่จะต้องมีการผลิตเน้นเรื่องของ มาตรฐานที่ดีในการผลิต เช่น GMP, Halal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสินค้า และสุดท้ายคุณเกษิณี เกตุเลขา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัตถุดิบฮาลาลในการผลิตเครื่องสำอาง ตลอดจนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเรื่องของการพัฒนา H-Number ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในแง่ของการลดขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนอกจากนั้นยังได้แนะนำแนวคิดของการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกด้วย