วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รองศาตราจารย์ ดร .วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้กล่าวต้อนรับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มีมติให้ ศวฮ. จัด “โครงการศึกษา ทบทวน และจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562– มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล กว่า 50 ท่าน