เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษา ผอ. และเจ้าหน้าที่ ศวฮ.ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) สายธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรไก่ – เปิด จำนวน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับฮาลาลอันจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานในปัจจุบัน และนำความประยุกต์ใช้ในการทำงานในส่วนของการวางแผนกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 อีกด้วย  #เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษา ผอ. และเจ้าหน้าที่ ศวฮ.ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) สายธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรไก่ – เปิด จำนวน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับฮาลาลอันจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานในปัจจุบัน และนำความประยุกต์ใช้ในการทำงานในส่วนของการวางแผนกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 อีกด้วย  #เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษา ผอ. และเจ้าหน้าที่ ศวฮ.ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) สายธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจรไก่ – เปิด จำนวน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับฮาลาลอันจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานในปัจจุบัน และนำความประยุกต์ใช้ในการทำงานในส่วนของการวางแผนกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 อีกด้วย  #เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล