วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากรายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช จำนวน 60 คน โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายถึงพันธกิจการทำงานของศวฮ. และให้ข้อมูลความรู้ด้านฮาลาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อีกทั้งยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีนางสาวยูอาร์น่า นุ่งอาหลี นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล