วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด “โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาล สากล” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom meeting ซึ่งมีกิจกรรม workshop สอนการใช้งาน H-Shop ในช่วงบ่าย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 19 คน
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด “โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาล สากล” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom meeting ซึ่งมีกิจกรรม workshop สอนการใช้งาน H-Shop ในช่วงบ่าย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 19 คน
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด “โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาล สากล” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom meeting ซึ่งมีกิจกรรม workshop สอนการใช้งาน H-Shop ในช่วงบ่าย มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 19 คน