ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาโครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ขนาดย่อมและขนาดกลาง เพื่อการส่งออกฮาลาล ประจำปี 2559 ณ อาคารจามจุรี 10 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 ราย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง สู่ตลาดฮาลาลระกับประเทศ

 

1324425 1325739 1325742 1325744 1325746 1325748 1325752 1325753 1325754 1325758 1325759 1325760 1325762 1325764 1325765