วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 -​16.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงกาอบรมผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล (H Numbers Platinum 2019) ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารวิจัย จุฬาฯ มีหัวข้อการอบรม 3 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ หัวข้อ “ความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล (H numbers) ต่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

หัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย H numbers” โดย นางสาวเกษิณี เกตุเลขา และหัวข้อ “มุมมอง ประสบการณ์และการใช้ประโยชน์จาก BIG DATA ต่อการประกอบธุรกิจ” โดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงโอกาสและสิทธิประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการได้รับในการเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล โดยผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างเข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำขอเพิ่มฐานข้อมูลของบริษัทเข้าในฐานข้อมูล H numbers ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจที่จะเข้าร่วมอยู่ในฐานข้อมูล H numberz เป็นอย่างมาก ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ท่าน จากบริษัทที่ผลิต/จำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร 14 บริษัท